Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

2201 044e 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaMolly Molly
7482 5d10 500
Reposted fromfungi fungi viaMolly Molly
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viawaitingfortheguide waitingfortheguide
7589 3df9
2650 d650
Reposted fromfrotka frotka viaMolly Molly
2362 afa9 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaMolly Molly
6141 6899 500
"Ości" 20
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viaopuszek opuszek
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viacontrolled controlled
2806 bd5d 500
Reposted fromdorks dorks viakittenshigh kittenshigh
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasexcandy sexcandy
4358 f177
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viakajagie kajagie
It’s our imagination that’s responsible for love, not the other person.
— Esther Perel (via Marcel Proust), Ted Talk on Rethinking Infidelity
Reposted fromssozs ssozs vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl